• Profilim
Giriş Yap

Hakkımızda

 

HEDEFLERİMİZ.
Merhamet Teşkilatı bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani amaçlı  yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.
Merhamet Teşkilatı ülkemizde ve yeryüzünün her yerinde   yardıma muhtaç kimse kalmayıncaya kadar  durmaksızın çalışmayı ilke edinmiş bir yardımlaşma ve merhamet hareketidir.
Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak.İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.
Sürekli değişen dünyada değişmeyen eskimeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak ve iyiliği yeryüzüne yaymak ve yaşatmak 
  Faaliyete geçirdiğimiz çalışmalar ve projeler ile gece gündüz başta ülkemiz ve kendi insanımızın hizmetini görürken aynı zamanda dünyanın her yerinde insanlığa ve insana yardım etmek
Merhamet Teşkilatı İnsan ve insanlık şerefini en büyük değer olarak görür”Merhamet acımak değil harekete geçmektir” düsturuyla toplumsal merhameti harekete geçirmek için gayret eder.

MİSYONUMUZ : Merhamet Teşkilatı’nın  Misyonu; dünya genelindeki maddi ve manevi yardım faaliyetlerinde, yaygın gönüllü ve bağışçı ağıyla, en etkili çözüm ve değerleri, en iyi şekilde organize ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır. 

VİZYONUMUZ : Merhamet Teşkilatı’nın  Vizyonu; yurtiçindeki ve yurtdışındaki koordinatörleri ve partnerleriyle birlikte, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde, dünya üzerinde mevcut ve yeni oluşan tüm maddi ve manevi ihtiyaçlara en etkili şekilde cevap vermektir.

FAALİYET ALANIMIZ

İnsan haklarının korunması için her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur, basın yayın organlarında alanı ile ilgili kültürel, eğitsel sayfalar, köşeler, radyo, TV istasyonları için programlar; halka yönelik özel video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlar, hazırlatır ve organize eder. Amacı doğrultusunda internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.

İnsan haklarını zedeleyen, sosyal, kültürel, fiili ve hukuki engellerin kaldırılması için görüş bildirir; ilmi araştırma, kamuoyu yoklamaları yaptırır; raporlar hazırlar ve bunların sonuçlarını ilgili kişi ve kuruluşlara bildirir, gerekli tedbirlerin alınmasını izler.

Maddi hiçbir karşılık beklemeden insan hakları konusunda mağdur olmuş kişilere ve ailelerine her türlü maddi, manevi ve hukuki yardımlarda bulunur ve bu amaçla kampanyalar düzenler.

Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her yaşta insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kreş, misafirhane ve sair tesisleri kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar. Bu amaca katkı sağlayacak yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, her kademede okullar açar ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

Yangın, sel, deprem, erozyon, çökme gibi doğal afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarında bulunur ve bunlar için ekipler oluşturur. Sel, deprem, yangın, heyelan ve sair her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar.

Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün, maddi yardım ve saire konularındaki ihtiyaçlarında yardımlarda bulunur. İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, iş kurma, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası vesaire yardımlar yapar.

Derneğin amaçlarına hizmet edecek ilmî, hayrı ve ticari müesseseler ile vakıflar kurar, ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler, dernekler ve vakıflarla işbirliği yapar. Kendi bünyesinde rehberlik servisi ve eğitim kursları açar, danışmanlar istihdam eder. Bunlarla ücretli veya ücretsiz iş akdi yapar.

Derneğe gelir temin etmek ve / veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır. Yapacağı yardımları temin için gerektiğinde bunların üretimini yapar.

Amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslar arası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunur. Ulusal ve uluslar arası ilmi toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar.

Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, ödüller verir. İkametgah veya dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere gayrimenkul ihtiyacı hasıl olması halinde ilgili kanun ve tüzükte belirtilen prosedürleri tamamlayarak mülk edinir. Derneğin faaliyetlerinde aktif olarak çalışabilecek olanlara, karşılıklı ve karşılıksız burs verir.

 İnsan varlığının devam etmesi için gerekli olan tabiatın korunması amacı ile her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde himayesine matuf faaliyetler yapar, yapılan faaliyetlere katkılar sağlar veya bizzat katılır.